STT

TÀI LIỆU 

 Download

1 Hoạch định nguồn nhân lực
2 Xây dựng chiến lược nguồn nhân sự
3 Tái Cấu trúc doanh nghiệp là gì
4 Những kinh nghiệm để triển khai thành công BSC
5 Khung năng lực là gì
6 Báo cáo khảo khát những yếu tố người tìm việc quan tâm đối với một thương hiệu tuyển dụng
7 Bộ chỉ số KPI
8 Chính sách lương , KPI dành cho sale cửa hàng 
9 Mô hình năng lực nghề nhân sự (1)
10 Quy trình thuyên chuyển và thăng cấp
11 Quy trình quản trị công ty 
12 Bộ luật lao động 2019 
13 Quy chế lương 2019 
14 Mẫu hợp đồng thử việc 
15 Mẫu bảng lương 
16 Mẫu quy chế thưởng 
17 Sổ tay nhân sự
18 Mẫu nội quy lao động 
19 Mẫu quy trình đào tạo
20 Mẫu quy chế kỷ luật 
21 Hướng dẫn C12- BHXH
22 Mẫu chính sách và thương lương theo 3P
23 Quy đổi lương grooss sang net và ngược lại 
24 Mẫu kế hoạch truyền thông nội bộ